Општи податоци
Трајна заштита
Туризам
Рекреација
Вредности
регистрација
Вашето корисничко име и лозинка за најава на ЛОГИН еmail листата
корисничко
име
лозинка


Eзерa


Матка
е најстарото вештачко езеро во Македонија, чијашто акумулација е изградена во 1938 година. Акумулационото езеро Матка, се протега 7 километри низводно по реката Треска, величенствено со својата метално сиво - зелена боја. Стрмните сиви седиментни трошни карпи, омилена рута и вечен предизвик на алпинистите - авантуристи, се издигаат високо над езерото, а со своите крајбрежја остро ја засекуваат мистериозната водена површина на езерото.Хидроцентралата "Св. Петка", на предвидена површина од 0,62 км квадратни е лоцирана меѓу новата ХЕ Козјак и постојната ХЕЦ Матка лоцирана низводно, односно 16 км подолу од Козјак и 6 километри над Матка, со инсталирана моќност од 36,4 мегавати и годишно производство од 66 гигават часови електрична енергија. Браната на новата хидроелектрана е лачна, со двојна закривеност и изработена без арматура со посебен бетон кој не создава пукнатини и е отпорен на мрзнење. Нејзината висина изнесува 69 метри со должина на круната од 118 метри, а нивото на круната е на 364 метри надморска височина. Направена е од бетонски блокови од кои подложните се со ширина од 10 метри, а завршните се широки два метра. Во неа се вградени 29.000 метри кубни бетон. Со корисниот простор на акумулацијата долга 11 километри, ХЕЦ„ Св. Петка“ заедно со расположливиот корисен акумулациски простор од постојната акумулација Матка, треба да овозможи постојано пререгулирање на дневните истечни води од ХЕЦ „Козјак“, во согласност со потребите на останатите водокорисници низводно од ХЕЦ Матка (водоснабдувањето, наводнувањето, биолошкиот минимум и други потреби). Како енергетски објект ХЕЦ „Св. Петка“ ќе работи како проточна хидроелектрана со истечните води на ХЕЦ „Козјак“ во тек на денот, пререгулирани и максимално усогласени според барањата на останатите водокорисници низводно од ХЕЦ „Матка“. Со паралелна работа на ХЕЦ „Козјак“ и ХЕЦ „Св. Петка“, ќе се добие дополнителна расположива моќност од 116,4 мегавати во електроенергетскиот систем на Република Македонија. Главен изведувач на хидроелектраната „Св. Петка“ беше словенечки Рико, проектант Енергопроект од Белград, подизведувач на браната Гранит, а на машинската зграда Бетон.
       

                                                                                  

Козјак е езеро долго 32 километри, некаде е длабоко и 130 метри, а максималното растојание од едниот до другиот брег изнасува 400 метри. Се наоѓа на идеална надморска височина од неполни 300 метри. Има најбогат рибен фонд. Основата на браната е 500, а круната или врвот 310 метри. Тоа е најдолго вештачко езеро во државава. Според атракцијата и функционалноста на езерото, неспоредлива е изградбата на таканаречениот воден лифт, таму каде што етапно ќе се регулира водостојот на водата во езерото. Оваа огромна инка за зауздување на водите во најголемите дождовни периоди е втора по функција во светот, бидејќи ја градеа истите кинески експерти што ја граделе и проектирале најголемата светска брана на Жолтата Река во Кина. Акумулацијата "Козјак" е најголемо вештачко езеро по површина, длабочина и по должина во нашата Република, а пред се по вкупното количество вода во него. Има должина од 32 км и длабочина до 135 м. Вкупниот бруто волумен на акумулацијата изнесува 550 милиони м3 вода, а има корисен волумен од 260 милиони м3. Се наоѓа на надморска височина од 471 м. Браната која има висина од 126.1 м и со која е пресечено течението на реката Треска, е почната со изградба во 1994 год., а завршена е и пуштена во употреба во 2004 год. Се наоѓа на околу 25 км. низводно од вливот на реката Треска во реката Вардар. Водата од акумулацијата се користи првенствено за хидроенергетски цели, но претставува и регулирана вода за низводните хидроцентрали како и вода за наводнување на Скопско Поле. Во акумулацијата Козјак ихтиофауната е составена од поголем број на видови кои припаѓаат на поголем број на фамилии.

Вид на риба

Латинско име

Поточна пастрмка

Salmo macedonicus (Kar.)

Крап

Cyprnus carpio (L.)

Виножитна пастрмка

Oncorhynchus mykiss (Wal.)

Клен

Leuciscus cephalus

Скобуст

Chondrostoma nasus (L.)

Мрена

Barbus barbus (Kar.)

Гомнушка

Alburnoidesbipunctatus (Bl.)

Во акумулацијата Козјак се среќаваат 9 (девет) видови на риби. Не е исклучено да во акумулацијата се среќаваат и други видови на риби кои се спорадично или инцидентно уловени. Според согледувањето на теренот акумулацијата Козјак овозможува поголем број на искористување на незиниот ихтиолошки потенцијал.
 
Рекреативен риболов На акумулацијата Козјак е можен рекреативен риболов на акумулацијата. Акумулацијата Козјак преставува атрактивна зона за сите рекреативни риболовци.
Спортски риболов (натпревари)
На акумулацијата Козјак е можно организирање на спортски риболов.

Стопански риболов
Поради малата продукција на акумулацијата, како и фактот дека таа е се уште во фаза на формирање и стабилизација на растителниот и животинскиот свет во наредните три години нема да се организира стопански риболов. Потребно е постојано следење на состојбите на квалитетот на водата, како и состојбата на популациите на рибите за да може да се процени начинот на нивното натамошно искористување и управување.
Зони за аквакултура
Моментално водите на акумулацијата Козјак не се употребуваат за аквакултура, организирање на аквакултура може на десната страна на акумулацијата Козјак, во заливите пред браната.

Организација на рибочуварската служба За успешна реализација на физичката заштита на рибниот фонд од акумулацијата Козјак има рибочувари. 

Утврдување на големина на риби по видови под која не смеат да се ловат Заради одржување на природната популација на рибите во акумулацијата Козјак, како и овозможување на природен мрест од единки кои што природно созреале и се во репродуктивна фаза (полова фаза) се запазуваат одредени норми. Имено за сите риби во сите водни екосистеми постојат минимални големини под кои што рибите не смеат да се ловат за да можат да се измрестат барем два пати пред да бидат уловени.


Големина на риби по видови

Вид на риба

Латинско име

Големина

Поточна пастрмка

Salmo macedonicus (Kar.)

25cm

Крап

Cyprinus carpio (L.)

35cm

Клен

Leuciscus cephalus

25cm

Скобуст

Chondrostoma nasus (L.)

25cm

Утврдување на периодот на природен мрест по видови Природниот мрест на рибните популации е променлив секоја година и зависи пред се од температурата на водата во акумулацијата. Но сепак постојат сознанија за евентуалниот почеток на мрестот и неговото времетраење за сите видови на риби. Забрането е ловење на: речна пастрмка од 01. Октомври до 15 Февруар крап од 01. Април до 30. Јуни клен од 01. Мај до 31. Мај скобуст од 01. Април до 31. Мај мрена од 01. Мај до 30. Јуни попадика од 01. Мај до 30. Јуни 
 
Посебни мерки за заштита на природни плодишта Посебни мерки за заштита на природните плодишта на крапот, кленот, скобустот, мрената и поточната пастрмка се состојат во нивно одржување, а особено е нивната физичка заштита од рибокрадци за време на интензивниот мрест постојано се следи состојбата на автохтоните рибни популации како би се овозможило навремено порибување исклучиво со автохтонен рибен подмладок а се во согласност на законските прописи.  риболовна основа    превземи

Програма за порибување Доколку во наредниот период се овозможи успешно одвивање на природниот мрест на сите економски значајни риби би можело да се одржува во оптимални рамки и со сопствениот мрест. Со темпото на растење на поедини видови на риба, возрасната и половата структура на нивните популации во акумулацијата Козјак во текот на наредните 6 години од акумулацијата може да се изловат 90-120 тони риба од сите видови.Порибување на езерото Козјак со јагули, август 2008

Порибување на езерото Козјак со пастрмки, април 2009
Порибување на езерото Козјак со пастрмки, 23.10.2010

вести
риболовни дозволи
 
На 26 август Холивудска продуцентска компанија, Infinity pictures and HMB (Hollywood Media Bridge) ќе снима краток промотивен филм за ЈАСЕН
 
Прва кланица за дивеч
 
„Часот на планетата Земја“ ЈАСЕН
 
Лице за комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост
 
Меморандум за соработка помеѓу ловните федерации од регионот
 
Тимот на ЈАСЕН гостин на 115 години лов и риболов во Бугарија
 
ЈП ЈАСЕН е дел од мрежата на заштитени подрачја "Паркови Динариди".
 
Јасен можете да го посетите само организирано, бидејќи неговата огромна површина не Ви дава можност да безбедно се движите без придружник.
 
ПОРАКА ОД СКОПЈЕ
 
The Republic of Macedonia became State Member of the CIC
 
Macedonia’s unusual nature getaway
 
Welcome to the Western Balkans—Land of Discovery. Turbulent histories, fascinating cultures and spectacular, unspoiled landscapes merge together in one of the most exciting and diverse regions in Europe.
 
March 20, 2011
 
Петок, 11 јануари во ЈАСЕН, ловечка куќа - КАТЛАНОВО, ќе се одржи прослава и доделување на Благодарници за директните учесници при гаснењето на пожарите во ЈАСЕН, 2012 год.
 
4 октомври - Светски ден за заштита на животните
 
ЈАСЕН на NATIONAL GEOGRAPHIC
 
На 15ти февруари 2012 година, Македонското еколошко друштво и ЈПУЗПП Јасен, официјално го потпишаа зедничкиот Меморандум за соработка. Целта на оваа иницијатива, беше продлабочување на меѓусебната соработка и спроведување идни заеднички активности кои се
 
ЈПУЗПП ЈАСЕН, не може ниту да дозволи, нуту да Ви забрани користење патен правец - K 1 - P - 104 врска со P – 104, правецот кој ги поврзува градот Скопје со Македонски Брод, бидејќи е ненадлежен
 
Споменик крај локалниот пат, посветен на шпански војник од редовите на КФОР кој на тоа место го загуби животот во сообраќајна несреќа на 30 април 2002. По тој повод вработените во ЈАСЕН секоја година на овој ден се собираат да му одадат почит.
 
Светот дознава за Јасен
 
Репортаза за ЈАСЕН на BBC Travel
 
ЈАСЕН и оваа година е покровител на Илинденскиот кајак-слалом (ИКАС), кој викендов на патеката на реката Треска, на Матка, ќе се одржи по 44. пат, ќе настапат 80 кајакари од седум земји, Словенија, Русија, Хрватска, Србија, БиХ, Казахстан и Македонија.
 
Доајенот и ненадминатиот мајстор на фотографијата во Македонија, Благој Дрнков почина вчера на 98 годишна возраст во родниот град Скопје. Многу негови фотографии од ЈАСЕН ги красат нашите канцеларии.
 
Весна Змијанац, СОКОЛЕ, спот снимен и во делот на РУДИНЕ, ЈАСЕН
 
Новогодишна фотосесија на ВЕСТ со Маја Сашек на Рудине
 
Фотографии од експедицијата СЛОВАЧКА ЈАМА ЈАСЕН август 2011
 
The Republic of Macedonia became State Member of the CIC
 
Резерватот Јасен е предложен за регионален центар за Централна и Југоисточна Европа за заштита на див свет.