Студија за валоризација на повеќенаменското подрачје „Јасен“

(Ref. RFP 31/2010 (re-announcement of RFP 24/2010))изведени активности од страна на експертскиот тим на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“-Скопје Проект: Подготовка на студија за валоризација на природните вредности на повеќенаменското подрачје „Јасен“ , во рамките на Проектот: „Јакнење на еколошката, институционалната и финансиската одржливост за заштитените подрачја во Македонија“ на Министерството за животна средина и просторно планирање, кој е финансиран од Глобалниот еколошки фонд, а спроведуван од страна на UNDP. Активностите се започнати од септември 2010 и ќе траат до средината на декември 2010.