Воведување на забрана

Решение за воведување на делумна забрана за движење во шумите со кои управува ЈПУЗПП Јасен - Скопје.