Риболовни дозволи

Почитувани риболовци,

ЈПУЗПП “ЈАСЕН“- Скопје од 15.02.2018 започна со продажба на еднодневни, седумдневни, петнаесетдневни и годишни риболовни дозволи за рекреативен риболов на акумулацијата Козјак.
Риболовните дозволи можат да се купат во дирекцијата на ЈПУЗПП “ЈАСЕН“- Скопје на ул. 11-ти Октомври бр. 23а или на м.в Коломот.