Заштитено природно наследство

Секторот за природа во рамките на Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање ја спроведува заштитата на природата, преку заштита на биолошката и пределската разновидност и заштита на природното наследство во заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја, како и заштита на природните реткости.
Заштитено природно наследство според Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија.

 
подрачје група површина заштита
Кожле ПППК 85,00
1987
Ручица ОРЖВ
1.785,00
1969
Катлановско блато ОРЖВ 70,00
1965
Катлановски предел СП 5.442,00 1991
Острово СП 13,00 1976
Арборетум СП 3,30 1965
Кањон Матка СП 5.442,80
1994
Јасен СПР 25.304,92
1958